Power BI novinky july 2022

Aktualizace červenec 2022

Červenec s sebou do Power BI zase přinesl spoustu novinek – Error Bars jsou definitivně GA, Metric visuals, updaty Datamartu, výkon queríček, vylepšení v rámci data hubu a spoustu dalších vychytávek. Read on. 

Reporting

Error Bars (Generally available)

Tento měsíc byly EB v Power BI doplněny o nové funkce. Například možnost aktivace Data labelů. Nyní tedy lze dostat skutečné hodnoty pro horní a dolní hranice Error bars přímo do vizuálu.

error bars_power bi_data labels_new function_july 22

Lze je aktivovat na kartě “Error labels” v rámci Analytics panelu, kde je také povoleno přizpůsobování fontů, stejně jako u běžných data labels. Narazíte i na možnost „přizpůsobit barvu celé řady” (Series labels), která vám umožní obarvit EB barvou příslušných datových sérií.

error labels_analytics pane_power bi_error bars_customization

Dále byly přidány nové typy EB. Nyní, kromě možnosti je vytvářet na základě nastavení horní a dolní hranice, můžeme horní a dolní mez založit také na procentech, percentilech a standardních odchylkách. Pomocí Percentage zobrazíte horní a dolní mez vypočítanou ze zobrazené hodnoty vašeho pole hodnot. Výběrem možnosti Percentile nebo Standard deviation zobrazíte meze vypočítané z agregovaných datových bodů pro každou hodnotu na ose X ve vašem vizuálu.

error bars_types_power bi_analytics pane_july 22

Byla implemetována nová “symetrická funkce” pro původní “by field” typ EB. Tzv. Make symmetrical vám umožní vybrat si jednu relativní metriku, která bude zrcadlit zvolené pole v obou směrech. V případech, kdy se vaše horní i spodní hranice shoduje, je tedy k vytvoření EB třeba pouze jednoho pole místo dvou.

Azure Maps visual 

Mapy používají k diferenciaci dat zabarvené tvary, čímž umožňují pracovat s variacemi nebo vzorci napříč různými geografickými regiony. 

azure maps_filled visual_colored in_power bi_july 22

Primárně je nutné se ujistit, že je v nabídce Možnosti povolena funkce náhledu Azure map. Poté se ujistěte, že máte pro vizualizaci k dispozici dobrý set lokalit. Mohou to být buď názvy, nebo zeměpisné šířky a délky – jen se ujistěte, že lokality označují oblasti s hranicemi. To pomůže vizuálu oddělit oblasti do odlišných tvarů. Ve Format panu pak stačí zapnout možnost “Filled Map” a tvary se do mapy vykreslí.

Tvary lze vybarvit dvěma způsoby. Pokud chcete odlišit oblasti podle kategorie, můžete pole přetáhnout do Legendy a nastavit barvy každé kategorie přímo ve Format panu. Tvary lze také obarvit pomocí metriky a podmíněného formátování. Klikněte na tlačítko fx pod “Filled map colors” ve Formatovacím panelu, nastavte pravidla pro metriku, stiskněte OK a voíla.

Filled maps jsou efektivní vizualizací pro numerická data agregovaná na regionální úrovni, ale i pro kategorická data, která se liší podle regionu.

Kompozitní modely na Power BI Datasetech a Analysis Services PREVIEW

Byla přidána podpora pro PBI datasety, které mají nadefinované Dynamic M Query parametry. Nyní tedy můžete na těchto datasetech vytvářet kompozitní modely za účelem obohacení nebo rozšíření. S Dynamic M Query parametry můžete nechat uživatele (viewers) používat filtry nebo slicery k nastavování hodnot pro M Query parametry. 

Více informací zde 

FORMÁT Bold/Italics/Underline pro text uvnitř header tooltips

Od té doby, co byla představena možnost formátovat text pomocí bold/italics/underline funkcí, implementuje se tato možnost doslova všude. Tento měsíc i do header tooltips. 

Updates pro vizuál metrik 
 • vizuál metrik 
 • přemístění a kopírování scorecards
 • sledování metriky 
 • sdílení linku na metriku 

Vizuál metrik 

Jde v podstatě o rozšíření Scorecards, resp. stojí na jejich principu.  Nyní je možné použít individuální metriku namísto celé Scorecardy a vytvářet tak reporty, které kombinují tyto vizuály s ostaními – ideálně tak, aby doplňovaly kontext. 

visual metric_scorecard_power bi_desktop_july 22

Je možné buďto vytvořit novou metriku nebo přidat metriku z existující Scorecardy jakožto vizuál v reportu. 

visual metric_scorecard_power bi_desktop_july 22

Vizuál metrik se dá vytvořit buďto vložením hodnot nebo napojením na reporty, ke kterým máte přístup. 

metric_visual_power bi_desktop_report_july 22

Můžete si prohlížet poznámky, provádět kontroly, nastavovat pravidla stejně jako u běžného přehledu.

Vizuál metriky můžete také naformátovat podle vzhledu zbytku reportu a lze jej konfigurovat s možnostmi zapnutí/vypnutí jednotlivých prvků metriky (jako jsou cíle, vlastník atd.).

Přesunout/kopírovat scorecards

Mnoho organizací má pro scorecards vlastní „templates“, které mohou různá oddělení nebo obchodní skupiny použít; Lze i vyvinout „testovací“ socrecard ve svém pracovním prostoru a ujistit se, že metriky fungují správně, než jsou přesunuty do správného pracovního prostoru, odkud jsou volně ke sdílení. To vše nyní lze provést pomocí nové funkce přesunu nebo kopírování “scorecardy”.

scorecards_move_copy_power bi_service_functionality

Celou scorecardu i se všemi funkcemi a metadaty lze včetně check-ins a stavů (status rules) přesunout do nového pracovního prostoru. Zobrazí se drop down seznam pracovních prostorů, ze kterých máte oprávnění si vybírat.

scorecards_power bi_service_move_copy_new functionality

Kopírování scorecardy nabízí možnost zahrnout/vyloučit historii check-inů. Díky tomu je snadné znovu použít stejnou scorecardu pro novější časové období (například pro výsledkové karty fiskálního roku), takže se nemusí “vyrábět” znovu.

Možnost kopírování scorecards je také užitečná pro rychlý start, pokud chcete vytvořit novou opětovným použitím “metrics definition” z existující scorecardy.

Metriky a follow funkce

Nyní můžete použít funkci „Follow/sledovat“ pro rychlý přístup k metrikám, které vás zajímají, a mít o nich aktuální informace o aktivitě. Při procházení různých přehledů můžete metriky začít sledovat a později ke všem sledovaným přistupovat na jednom místě.

follow metrics_power bi_service_new functionality

Všechny metriky, které sledujete, můžete zobrazit v záložce Metriky/Metrics v sekci “sledované/following”. Kliknutím na dlaždici metriky se dostanete na scorecard obsahující metriku. Snadno tak získáte rychlý přehled o metrikách, které vás zajímají, aniž byste museli často přecházet do jednotlivých scorecards.

following metrics_section_overall preview_power bi_service

Při sledování metriky budete dostávat oznámení v přímo v MS Teams v aktivity feedu i jako banner (toast card), kdykoli se aktualizuje definice metriky, přidá se přihlášení nebo když automaticky dojde (automatické pravidlo) ke změne statusu metriky. Když na oznámení kliknete, otevře se rychlý přehled a zobrazí se podokno podrobností pro metriku. Tato integrace Teams usnadňuje mít aktuální informace o metrikách, které sledujete, aniž byste museli opustit Teams a prohlížet jednotlivé scorecards.

Sdílejte přímý odkaz na metriku

V případě, že budete chtít upozornit někoho jiného na konkrétní metriku v rámci scorecardy – místo toho, abyste museli někoho @zmínit v novém přihlášení, můžete nyní odkazovat na metriku jednoduše sdílením přímého odkazu. Když je ve scorecardě vybrána metrika, adresa URL v adresním řádku se nyní aktualizuje o ID metriky. Odkaz v možnosti rychlého přehledu „Sdílet“ byl také aktualizován tak, aby obsahoval ID metriky, pokud je metrika vybrána. Když příjemce otevře odkaz, bude nyní moci zobrazit rychlý přehled s podrobnostmi metriky.

Modeling 

Nová DAX funkce: NETWORKDAYS

Tato funkce vrací počet celých pracovních dnů mezi dvěma dny. K určení počátečního a koncového datumu lze použít jakýkoli způsob vyjádření v Power BI, a to včetně zápisu dt”RRRR-MM-DD”.

Pracovní dny nezahrnují víkendy, které lze přizpůsobit pomocí volitelného parametru “víkendy”. Ve výchozím nastavení tato funkce používá jako víkendové dny sobotu a neděli. Všechna data uvedená ve volitelném parametru svátky budou při výpočtu také vyloučena.

Například následující vrátí výsledek za 20 pracovních dnů:

networkworkingdays_DAX_power bi_service_july update feature

Pro vysvětlení – 1.říjen 2022 je sobota a 30.říjen 2022 je neděle.

Následující funkce vrátí 21 pracovních dní, protože za víkend považuje pátek a sobotu (parameter “7” – zjisti, co přesně definuje).

networkworkingdaysFRISAT_DAX_power bi_service_july update feature

Nakonec, následující funkce vrátí 19 pracovních dnů, protože dále definujeme dva specifické dny jako svátky:

networkworkingdaysHolidays_DAX_power bi_service_july update feature

Čtěte vice o nové funkci v příslušné dokumentaci.

Podpora multirolové RLS v kompozitním modelu

Velká pozornost byla tento měsíc věnována i vylepšením kompozitních modelů, přičemž byla spuštěna podpora pro multirolové RLS. Vlastníci kompozitních modelů mohou nyní přiřazovat uživatele k vice než pouze jediné RLS roli. Před tímto uživatelé ve snaze nastavit RLS tímto způsobem pravděpodobně narazili na chybu v rámci dotazu.

Konektivita a příprava dat 

Připojení k Datamartům

Od tohoto měsíce bude možné se k datamartům připojit jednodušše prostřednictvím “get data” buttonu (Power Platform sekce) z Power BI Desktop.

datamarts_connect_get data_power bi desktop

Nebo se dá jít jednoduše přes search bar. 

datamarts_connect_get data_power bi desktop_a

Zobrazí se všechny Datamarty, ke kterým má uživatel přístup v rámci Data Hubu (Datového centra).

datamarts_connect_get data_power bi desktop_c

Nový update po kliknutí na zvolený Datamart nabídne dvě možnosti:

 • Connect (automaticky generovaný dataset): připojení k datasetu, který je pod datamartem prostřednictvím Live připojení umožňuje snadnou tvorbu reportů.
 • Connect to SQL endpoint: připojení k SQL endpointu datamartu pomocí direct query nebo importu. Výhodou je snadná navigace a snížení rizika při hledání a kopírování příslušného SQL connection stringu z nastavení datamartu nebo info stránky.  

datamarts_connect_get data_power bi desktop_d

Zde se o datamartech dozvíte více. 

Service

Vylepšení Data Hubů – data preview a export

Detail page (info stránka) zprostředkovává jednodušší přehled, hledání, monitoring a využití datasetů k získání přehledů týkající se jejich využívání. Po kliknutí na dataset v Data Hubu nebo pracovním prostoru se otevře detail page datasetu.

Nyní vidíme možnosti data preview nebo export dat z datasetu jen na pár kliků.

Preview dat z datasetu docílíme výběrem tabulky nebo sloupců z “Tables view” v panelu na pravé straně. Není možné zobrazit všechna data z datasetu. Lze však exportovat nebo customizovat tabulky.

table-description-automatically-generated-1

Mobilní aplikace

Představení Data in Space

Žijeme v propojeném světě, ve kterém skoro všechno generuje nějaká data. Tato data jsou sbírána, procesována a vizualizována v Power BI.

Data in Space je nová funkce, která v Power BI mobilní aplikaci využívá technologii rozšířené reality k vytváření trvalých prostorových kotev v reálném světě, ke kterým následně přiřazuje Power BI obsah. Díky Data in Space můžou být Power BI data kontextuálně integrována s fyzickým světem, který popisuje.  

Data in space propojuje vaše obchodní data s reálnými scénáři v rámci facility managementu, výroby, retailu a dalších odvětví. Zaměstnanci mají tedy více možností data využívat a používat k lepším informovanějším rozhodnutím.  

Trackování metrik pomocí několika mezníků/milestones a cílů přímo v mobilní aplikaci

Nyní lze sledovat a updatovat metriky, které pracují s vícero cíli. Otevřete detail panel metriky k zobrazení milestones i konečného cíle vizualizovaného souběžně se současným progresem – jednodušší přehled o celkovém výkonu oproti metrice.

mobile app_improvements_power bi_service_july 22

interakce s obsahem, který je určený přímo vám (windows app)

Nyní je možné vylepšit uživatelské prostředí a produktivitu svých Power BI Windows aplikací konzumováním organizačního obsahu, který byl vybrán speciálně pro daného uživatele. Lze jej najít na domovské stránce v novém pásu Doporučené.
mobile app_improvements_power bi_service_july 22_service b

JINÉ

Release notes/Ideas updates 

Nově se bude zveřejňovat více informací v souvislosti s release notes, roadmapami a požadavkami/příspěvky, které se diskutují na ideas fóru.  Budeme tedy mít větší přehled, o čem se mluví, na čem se pracuje, co se chystá. 

Položky, které se spustily nebo budou brzy spuštěny: 

 • vylepšení slicer navigace 
 • vylepšení tabulkové navigace 
 • podpora 400x zoom 
 • navýšení Adminů v Dataset hubech

Položky, které změnily status nebo datum vydání: 

 • Vytvoření Power BI aplikací pro rozlišná publika (přesunuto na září)
 • zobrazení vizuálů jako tabulek
 • smart narrative popisky
 • byly updatovány některé položky na idea stránce, některé byly označeny a až na ně přijde řada, bude jim věnována pozornost

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.