Power BI updates | november 2023

Power BI aktualizace | listopad 2023

Power BI listopad 2023. Tento měsíc přišlo neuvěřitelné množství skvělých funkcí, včetně zobrazení dotazů DAX, škálování sémantického modelu a pokročilého filtrování Paginated reportů.

Mimo to Fabric zveřejnil ceny za rezervovanou kapacitu. Power BI novinky za minulý měsíc zde.

Reporting | Power BI | listopad 23

Button slicer (preview)

Nový nástroj na ultimátní “krájení” dat s lehkostí a ve stylu. Jedná se pouze o první krok v předpokládané 5-úrovňové cestě, která má postupně revolucionizovat způsob, jakým s daty pracujeme. Na jejím konci má být současný slicer nahrazen flexibilnější alternativou, která nám dovolí customizovat na daleko vyšší úrovni.

power-bi-updates-november-23-reporting-new-button-slicer

Dle MFST jde o upgrade, který překračuje hranice nastavené u nového kartového vizuálu, když přináší:

 • Customizaci tvaru a vzhledu sliceru s většími možnostmi kontrolovat radius zakřivení.
 • Nastavitelný layout gridu umožňuje rozdělit náš objekt do řádků a sloupců, a dokonce použít i pixely k úpravám spacingu.
 • Pokud máme v našem návrhu více tlačítek než řádků nebo sloupců, můžeme použít tzv. overflow styly, použít stránkování, nebo kontinuální scrolování s vertikálním i horizontálním nastavením.
 • Stejně jako nový card vizuál, button slicer revolucionizuje možnosti zarovnání a formátování vlastností, zároveň nová Label feature zviditelní zásadní informace.
 • Tlačitka je možné obohatit o obrázky a využít nekonečné možnosti URL images.
 • Interaktivita – customizace stavů on hover, on press a selected možnosti obohatí uživatelskou zkušenost.
 • Byly zaneseny nové formátovací možnosti.
 • Single select byl obohacen o Force selection toggle a novou možnost Select all.
 • Byla přidána i nová multi-select feature.
 • Nové možnosti Tooltipů nyní podporují jak defaultní, tak i report page tooltipy.
power-bi-updates-november-23-reporting-new-button-slicer-example

S tímto updatem je nový Button slicer defaultně “zapnutý” a je k nalezení ve Visual galerii i On-object dialogovém okně. Preview se samozřejmě dá vypnout v Options > Preview features > New button slicer.

V další fázi se dle MSFT můžeme těšit na List a Dropdown slicery.

Reference labels – referenční štítky (preview)

Tohle je další velká novinka, která umožňuje do nového Card visual přidávat custom labels, srovnání, klíčové metriky, benchmarky, goals, a mnohem více.

Referenční štítky mají být druhým krokem v už zmíněné 5-úrovňové vizualizační revoluci.

power-bi-updates-november-23-reporting-reference-labels

Reference labels mají poskytovat opravdu velkou dávku možností a prostor pro kreativitu. Co tedy můžeme očekávat:

 • možnost do nich vkládat vícero datových polí (data fields),
 • použití tří hlavních komponent – Title, Value, Detail a navíc taky Custom content použitím rozlišných data fields nebo metrik a aplikovat různé styly jak Titlu tak i Value,
 • Extra kontext dodáme použitím nových detailů komponenty, můžeme customizovat styl i barvy,
 • Divider umožňuje definovat hranici reference labels a použít barvy v diferenciaci callout a reference labels,
 • možnost použití horizontálního i vertikálního layoutu a navíc custom spacing i padding.
power-bi-updates-november-23-reporting-reference-labels-details

Referenční štítky jsou zase defautlně zapnuté a najdeme je ve Visual galerii nebo v On-object dialogu. Vypnout je lze v options > preview features > reference labels.

Vylepšní Q&A vizuálu díky suggested synonyms z Copilotu

Q&A vizuál nám umožňuje klást otázky o našich datech a dostávat odpovědi ve vizuální formě. To vybavuje konzumenty reportu intuitivním nástrojem k objevování dat bez nutnosti znát model nebo koncept reportu.

power-bi-updates-november-23-reporting-QA visual-copilot

Q&A vizuál dnes nestojí na generativní AI.

Engine vizuálu procesuje náš přirozený jazyk uvnitř Power BI algoritmickým využitím jazykových principů, propojováním slov a frází, které využíváme v našem datovém modelu.

To umožňuje vizuálu odpovídat na precizní otázky, ale vizuál i tak nemusí být schopen asociovat vše, co mu dáme, s daty v modelu.

Autorům reportu má při ujištění, že vizuál poskytne konzistentní a přesné odpovědi, pomoct tzv. Q&A setup tool, díky kterému můžeme definovat synonyma pro názvy sloupců i tabulek v modelu. To také umožní uživatelům používat jejich přirozený jazyk. Tímto způsobem mohou vývojáři explicitně definovat rozlišné způsoby, které mohou uživatelé použít při referování dat, a zajistit tak, že vždy dostanou správné odpovědi.

power-bi-updates-november-23-reporting-QA visual-copilot-synonyms

Power BI umí dva typy synonym: tzv. approved synonyma a suggestions.

Approved synonyms buďto vycházejí přímo z názvů tabulek nebo jsou explicitně definovány autorem reportu. Když použijeme approved (schválené) synonymum jakožto Q&A input, vizuál to vyhodnotí jakobychom použili název datového objektu a dana asociace bude prezentována s vysokou mírou jistoty – zvýrazněna plným modrým podtržením (viz. obrázek).

Suggested synonyma jsou slova, o kterých so PBI myslí, že pravděpodobně referují k jejich korespondujícímu jménu. Mohou pocházet z rozlišných zdrojů – synonyma z Office thesaurus jsou používána defaultně, ale můžeme definovat i organizační kolekci schválených termínů a přidat je manuálně.

Q&A vizuál dává prioritu approved synonymům, v případě, že vyhodnotí nízkou míru jistoty, zobrazí ji tečkovaným podtržením daného datového objektu. V rámci Q&A setup menu můžeme suggestions přidávat do approved synonyms nebo je mazat úplně.

power-bi-updates-november-23-reporting-QA visual-copilot-synonyms-setup

Správa synonym je proto důležitou součástí zlepšování kvality zkušenosti s Q&A. Vymýšlení synonym pro každou datovou entitu ve vašem modelu však může být velmi náročné. Copilot pro Power BI tento proces zefektivňuje tím, že pro nás nějaké vygeneruje.

Pokud máme Copilot povolený, existuje několik možností, jak z něj dostat suggestions. Primárně ale musím tuto funkci v Power BI povolit – File > Options > Preview features > Improve Q&A with Copilot.

Následně můžeme být vyzváni k přidání synonym prostřednictvím banneru, který se ukáže vždy, když poprvé vytvoříme Q&A vizuál nebo otevřeme Q&A setup menu.

power-bi-updates-november-23-reporting-QA visual-copilot-synonyms-setup-menu

Copilot dokáže navrhovat synonyma i prostřednictvím Q&A setup menu. Stačí vybrat v suggestions setting drop down menu a hitnout apply. V případě, že už je jako zdroj povolený, stačí kliknout na refresh button.

power-bi-updates-november-23-reporting-QA visual-copilot-synonyms-setup-menu-source

Po vygenerování návrhů, můžeme být vyzváni k revizi – nová synonyma najdeme napravo v Suggestions.

power-bi-updates-november-23-reporting-QA visual-copilot-synonyms-setup-menu-source-new

Synonyma navržená Copilotem budou fungovat stejně jako jakákoli jiná suggested synonyma. To znamená, že je Q&A může využívat jako nouzový prostředek při pokusu určit, na jaká datová pole se může vstup v přirozeném jazyce vztahovat. Je důležité je pečlivě zrevidovat.

Mějme na paměti, že v rámci škálování Copilota můžeme narazit na problémy. To může způsobit, že Copilot vrátí neúplné výsledky, když třeba odešleme příliš mnoho požadavků v krátkém časovém období. Pokud k tomu dojde, stačí chvíli počkat a zkusit to znovu.

On-object interaction – aktualizace

Nastavení “always open in new pane”:

Návrat možnosti konfigurovat náš pane switcher k vrstvení namísto výměny jednotlivých panelů. V případě, že uživatel preferuje chování vizuálu, kdy se nové panely otevíraly vedle sebe – tímto toho docílí. Takhle to vypadalo:

power-bi-updates-november-23-reporting-on-object-interaction

Zapneme v Options menu:

power-bi-updates-november-23-reporting-on-object-interaction-turnon

Nebo v záložce View:

power-bi-updates-november-23-reporting-on-object-interaction-turnon-1

Změna velikosti data flyout menu:

Přidána možnost zvětšit velikost data menu při práci s dlouhými názvy polí.

power-bi-updates-november-23-reporting-on-object-interaction-turnon-data flyout

Existuje zde chyba: mohou nastat případy, kdy se úchyty pro změnu velikosti zobrazí nalevo od flyoutu, pokud na pravé straně není dostatek místa. Na nápravě se pracuje.

Add button na tabulkách je zpět:

Tabulky mají zpět Add button. Původně muselo být odstraněno kvůli zmatečnosti a nedostatečné funkcionalitě. Nyní se při vybrání Titlu zobrazí placehoder text, do kterého můžeme přímo psát.

power-bi-updates-november-23-reporting-on-object-interaction-add-button

Příští měsíc se chystají novinky, které vrátí on-objectu dřívější look a umožní měnit následující možnosti na jeden klik:

 • přesunout “build visual” do pane switcheru
 • ukázat build i data panely defaultně rozpadlé vedle sebe
 • formátovací panel v pane switcheru defaultně
 • “always open in new pane” zapnuté – vrstvení panelů defaultně
Azure mapy nyní agregují vícero datových bodů v rámci stejné lokace

Dříve když jsme měli vícero datových bodů v rámci stejné zeměpisné šířky a délky, tyto body se vykreslily separátně – jeden přes druhý. To samozřejmě mohlo vést ke zmatečným vizualizacím. Bylo tam pár scénářů, které to uměly částečně obejít, ale nikdy efektivně a v každém případě.

power-bi-updates-november-23-reporting-azure maps

S tímto releasem Azure mapy nyní agregují body se stejným zeměpisnými hodnotami stejným způsobem jako to dělají s názvy – umožňují zobrazit v rámci jednoho bodu (bubliny). Takto agregované body pak mohou být filtrovány nebo groupovány dle libosti.

power-bi-updates-november-23-reporting-azure maps-2
Narrative visual s Copilotem

Dříve Smart narratives – nyní rebrandováno jako Narrative with Copilot. Tento vizuál umožňuje využít Copilota k sumarizovaci dat napříč reportem, na specifických stránkách nebo vizuálech. V nabídce jsou navržené prompty/příkazy, které nabízejí fajn start – např. “Give me an executive summary”, “Answer likely questions from leadership”, nebo “create a bulleted list of insights”. Uživatelé mohou použít svoje custom prompty a otázky, které vrací odpovědi.

power-bi-updates-november-23-reporting-narrative-with-copilot
power-bi-updates-november-23-reporting-narrative-with-copilot-1
power-bi-updates-november-23-reporting-narrative-with-copilot-2

Uživatelé si mohou zvolit, zda chtějí sumarizaci z celého reportu, vybraných stránek nebo specifických vizuálů napříč reportem – to dává flexibilituv tom, jak finální report bude vypadat. Navíc dostáváme reference k informacím zpět do každého vizuálu, takže můžeme ověřit správnost výstupu. Sumarizace jsou updatovány např. i při filtrování, takže s daty můžeme jednodušše intereagovat bez nutnosti měni prompty.

Vizuál je k dispozici v Service i na Desktopu. 

power-bi-updates-november-23-reporting-narrative-with-copilot-4

Modeling | Power BI | listopad 2023

Datasety přejmenovány na sémantické modely

Týká se Fabricu i Power BI. Dle MSFT to bylo nutné pro odlišení od ostatních Fabric položek, zjednodušení a zpřístupnění celého produktu. Tato změna se promítne do kompletně celého UI, na dokumentaci se pracuje. APIs nejsou ovlivněny. Načasování této změny vychází z nadcházející General availability Fabricu a je v souladu s přejmenováním ML modelů. Odráží obrovský pokrok, kterého Power BI datasety dosáhly v cestě stát se technologií sémantického modelování na enterprise úrovni. Název sémantického modelu pomůže zvýšit povědomí o jejich neuvěřitelných možnostech.

pbi-updates-november-23-modeling-semantic-models
DAX query view (pohled) k zapisování a posílání DAX dotazů vůči modelu (preview)

Rychlý přehled a analýza sémantického modelu pomocí DAX queries. Jedná se o čtvrtý pohled v rámci PBI Desktop, který umožňuje zúročit mocný DAX a prostřednictvím EVALUATE hledat, analyzovat a prohlížet data v modelu.

Jedná se o velmi podobnou zkušenost, kterou nyní máme v Power BI Service – funkci Explore. Autoři modelu nyní mohou rychle validovat data i metriky bez nutnosti testovat pomocí vizuálů, publikovat nebo používat externí tooly. Změny v metrikách lze implementovat do modelu. DAX queries se liší od nedávno zveřejněného DAX expressions, které slouží k vytváření položek modelu jako metriky, počítané sloupce, počítané tabulky a obecně více se podobají spíše SQL dotazům a jejich výstupům padajícím do tabulky.

Existuje několik způsobů, jak novou funkcionalitu využít:

 • Quick queries mohou generovat DAX dotazy za nás – v kontextovém menu tabulek, sloupců a metrik v rámci Data panelu máme k dispozici možnost generovat DAX dotazy k preview dat nebo vytvářet sumarizační statistiky. Už není třeba vytvářet vizuály nebo chodit do Power Query k tomu, abychom se “mrkli” na data.
 • Quick queries umožňují získat DAX výrazy všech nebo jen specifických metrik. Dostáváme DEFINE blok, který definuje DAX výraz a EVALUATE blok, který zobrazuje výstup metriky.
 • Update modelu – v rámci DEFINE bloku bude možné updatovat metriky v modelu.
 • Metriky referující další metriky lze nyní zobrazit a updatovat v rámci jedné obrazovky. Můžeme následně zkontrolovat jejich výstup a změny potvrdit do modelu.
 • Performance analyzer v rámci Report view – už nepotřebujeme kopírovat DAX dotaz z analyzeru do dalšího toolu – vše lze zajistit v rámci DAX query view.
 • Všechny tyto funkce jsou dostupné v DAX query editoru (podobný VS code) a posyktují lepší čitelnost i díky možnosti dotazy formátovat.

MSFT plánuje DAX query editor neustále zdokonalovat. Plánuje se integrace s Copilotem, implementace do Power BI Service, postavit na tom možnost debuggovat a optimalizovat výkon. Více o DAX queries.

Musí se zapnout v Options > Preview features. 

power-bi-updates-november-23-modelind-dax-queries-view
Editace datového modelu v Power BI Service – aktualizace

V preview už od dubna a postupně se vylepšuje.

Mark as date table

Nyní lze využít funkce Mark as date table. To umožňuje využívat danou tabulku k pro rozlišné date-related akce ve vizuálech, tabulkách, quick measures a více s full time intelligence supportem.

V rámci PBI Service stačí kliknout pravým talčítkem myši na danou tabulku a vybrat “Mark as date table” (viz. obrázek).

pbi-updates-november-23-modeling-mark-as-date table

V dalším kroku specifikujeme datumový sloupec. Power BI následně validuje data ve vybraném sloupci a ujistí se, že je nastaven datumový datatyp a obsahuje pouze unikátní hodnoty.

pbi-updates-november-23-modeling-mark-as-date table-date column

Přejmenování a mazání tabulek a sloupců

V PBI Service nyní podpora pro:

 • Přejmenovávání a mazání jakékoli tabulky
 • Přejmenovávání a mazání jakéhokoli sloupce

Service | Power BI | listopad 2023

Explore (preview)

K účelu ad hoc analýzy dat – např. dostanu přístup k datasetu nebo datovému zdroji a chci strávit nějaký čas a poznat, s čím pracuji, než začnu stavět report. Nebo business uživatel potřebuje specifické informace, které postavený report neobsahuje – třeba do ppt prezentace.

Vytváření reportu zabere dost času. To má řešit Explore funkce, která přichází do public preview. Jde o možnost (podobně jako export do Excelu a vytváření kontingenční tabulky) vytvářet matice nebo jiný vizuál a dostat tak rychle informace, které potřebujeme.

Stačí jít na dataset/report, který nás zajímá:

pbi-updates-november-23-service-explore

Pak stačí začít stavět matici a vizuál do páru:

pbi-updates-november-23-service-explore-2

Dostáváme dokonce i možnost toto uložit jako exploration:

pbi-updates-november-23-service-explore-3
Copilot pro Power BI v rámci Microsoft Fabric (preview)

Copilot byl uveden do Microsoft Fabric, včetně zakomponování prostředi i do Power BI, což umožňuje a pomáhá rychle vytvářet reporty. Copilot byl navíc přidán i do Smart narrative vizuálu, který byl rebrandován na Narrative with Copilot. K použití Copilota je potřeba přístup k pracovnímu prostoru s P1 a vyšší nebo F64 a vyšší kapacitou.

power-bi-updates-november-23-service-copilot in power bi

Všechny novinky ohledně Copilotu na blogu zde.

Dokumentace zde.

Integrace OneLaku pro import mode semantických modelů (preview)

MSFT představuje revoluční technologii pro sémantické modely – Microsoft OneLake Integration for import models. Na klik myší můžeme povolit OneLake integraci a automaticky zapisovat importovaná data do delta tabulek v rámci OneLaku (viz. diagram).

Data jsou okamžitě přístupná prostřednictvím těchto delta tabulek. Datoví vědci, správci databází, vývojáři aplikací, datoví inženýři, a jakýkoli jiný typ uživatele nyní mohou získat bezproblémový přístup ke stejným datům, která řídí vaše business intelligence a finanční výkazy. Delta tabulky lze zahrnout do svých datových skladů Lakehouses a Synapse Data Warehouses pomocí zkratek, aby uživatelé mohli k dotazování na data používat T-SQL, Python, Scala, PySpark, Spark SQL, R i no-code/low-code řešení.

pbi-updates-november-23-service-oneLake integration

OneLake integrace může pomoct i v případě, že se na data dotazovat nepotřebujeme – např. když potřebujeme zálohovat. Jde o velmi jednoduchý proces. Ujistěte se, že váš semantické model (import režim) se nachází v prostoru s Premium nebo Fabric kapacitou a že máte povolený large dataset storage format.

Následně je třeba umožnit/povolit OneLake integraci a provést/naschedulovat refresh dat. To je vše.

Semantický model zapíše importovaná data do delta tabulek jakožto součást refreshe. Delta tabulky jsou následně udržována, aktualizována bez nutnosti ETL nebo kopírování dat.

Samozřejmě, že export dat je možný i porstřednictvím Tabular Object Model (TOM) a Tabular Model Scripting Language (TMSL) v případě, že k semantickým modelům přistupujete skrze XMLA endpoint v read-write režimu. Můžete například otevřít SQL Server Management Studio (SSMS) a spustit následující příkaz TMSL (viz také snímek obrazovky níže):

pbi-updates-november-23-service-oneLake integration-SSMS
pbi-updates-november-23-service-oneLake integration-SSMS-1

Pokud jste nainstalovali nejnovější verzi OneLake File Explorer, můžete si úspěšnost procesu exportu pohodlně ověřit pomocí Windows File Explorer.

V OneLake File Explorer klikněte pravým tlačítkem na složku pracovního prostoru a vyberte možnost Sync from OneLake. Poté ve složce pracovního prostoru vyhledejte podsložku s názvem, který odpovídá vašemu sémantickému modelu a končí na .SemanticModel, jako na obrázku výše. V této složce sémantického modelu má každá tabulka režimu importu podsložku, která obsahuje parquet soubory a delta logs delta tabulek.

Tyto podrobnosti však nemusíte znát, pokud přidáte zkratky pro delta tabulky vašeho sémantického modelu do jiných workloads ve Fabric, jako jsou lakehouses atd. Jednoduše spusťte uživatelské rozhraní Shortcut Wizard, vyberte Microsoft OneLake, vyberte sémantický model a pak vyberte tabulky, které chcete zahrnout, jako na snímcích níže, a je to.

Jste připraveni číst a dotazovat se na tabulky pomocí vašich oblíbených datových nástrojů a rozhraní API.

pbi-updates-november-23-service-oneLake integration-SSMS-2

Nyní tedy můžeme použít režim Direct Lake ke čtení delta tabulek přímo z OneLake a zápisu delta tabulek díky integraci OneLake. Fabric nově definuje, jak mohou zákazníci budovat svá BI řešení pro rychlejší výkon v měřítku velkých dat a zároveň snižovat celkové náklady na vlastnictví (TCO) a složitost infrastruktury. Například již nepotřebujete celé portfolio domácích ETL řešení, abyste získali objemy dat jakékoli velikosti do a ze sémantických modelů.

RLS/OLS security a uložená pověření pro sémantické modely v Direct Lake (preview)

RLS/OLS je Power BI funkce, která umožňuje definovat row-level a object-level přístupová pravidla na semantickém modelu tak, aby různí uživatelé měli přístup pouze k datům (řádkům) a objektům, ke kterým přístup mít mají – na základě rolí a pravidel. Uložená pověření (stored credentials) mají redukovat komplexitu konfigurace a doporučují se při používání RLS/OLS se sémantickými modely v Direct Lake. 

Následující screenshot ukazuje, jak přidat uživatele do RLS rolí v Direct Lake modelu použitím Web modeling experience.

Více informací o tom, jak nastavit stored credentials v Direct lake dokumentaci

pbi-updates-november-23-service-ols-rls-direct-lake

Pro RLS/OLS v modelech Direct Lake není (téměř) nic zvláštního. Můžete definovat role a přiřadit uživatele jako u jakéhokoli jiného typu sémantického modelu. Mějte však na paměti, že ve výchozím nastavení modely Direct Lake používají autentizaci pomocí jednotného přihlášení (SSO) k základnímu zdroji dat. Použití RLS/OLS ve spojení s SSO může být náročné, protože zahrnuje více autorizačních vrstev – RLS/OLS v sémantickém modelu a autorizaci uživatele u zdroje dat. Pokud byste například chtěli autorizovat nového uživatele, museli byste tohoto nového uživatele přidat do příslušných rolí RLS a zajistit, aby měl uživatel přístupová oprávnění k podkladovým delta tabulkám v Lakehouse nebo datovém skladu.

Správa oprávnění uživatele ve více vrstvách zvyšuje složitost. Proto byla zavedena tato podpora stored credentials. Sémantické modely nyní mohou přistupovat k rozdílovým tabulkám u zdroje s jedinou pevnou identitou jménem uživatelů namísto delegování skutečných identit uživatelů prostřednictvím jednotného přihlášení. Když přidáváte nové uživatele do role RLS, efektivně jim dáváte oprávnění používat pevnou identitu. MSFT doporučuje tento přístup, který se vyhýbá složitostem souvisejícím s SSO, důrazně doporučujeme přepnout na pevnou identitu, kdykoli přidáte RLS/OLS do modelu Direct Lake. Přechod na pevnou identitu je stejně snadný jako navázání modelu Direct Lake na Shareable Cloud Connection (SCC), které má SSO deaktivované. Další informace najdete zde – Connect to cloud data sources in the Power BI service.

Návod na to, jak nakonfigurovat pevnou identitu:

 1. Zobrazte nastavení modelu Direct Lake a rozbalte sekci Gateway and cloud connection. Všimněte si, že váš model Direct Lake má zdroj dat SQL Server odkazující na lakehouse nebo datový sklad ve Fabric.
 2. V části Mapy na otevřete seznam a klikněte na Vytvořit připojení. Tím se dostanete na stránku správy připojení s otevřeným formulářem nového připojení a předvyplněným informacemi o zdroji dat.
 3. Jako metodu ověření vyberte OAuth 2.0 nebo Service Principal a zadejte přihlašovací údaje pevné identity, kterou chcete použít.
 4. Ujistěte se, že zaškrtnete políčko Použít jednotné přihlašování přes Azure AD pro dotazy DirectQuery, jako na následujícím snímku obrazovky.
 5. Podle potřeby nakonfigurujte další parametry a poté klikněte na Vytvořit. Tím se vrátíte zpět na stránku nastavení modelu Direct Lake. Ověřte, zda je zdroj dat nyní přidružen ke cloudovému připojení bez jednotného přihlášení.
pbi-updates-november-23-service-ols-rls-direct-lake-setup

Více informací o semantických modelech v Direct lakeu.

Sdílená cloudová připojení pro sémantické modely (GA)

Spolu s obecnou dostupností (GA) sdílených cloudových připojení (SCC) byla oznámena i GA podpory SCC pro sémantické modely a paginated reporty. Nyní můžeme tento typ připojení používat ve spojení se svými produkčními sémantickými modely a paginated reporty pro přístup ke cloudovým datovým zdrojům a centralizaci managementu cloudových připojení.

Ve velkých organizacích může centralizace cloudové správy připojení kromě správy datových bran pomoci snížit režii na údržbu datových připojení a přihlašovacích údajů. SCC vám umožňují bezpečně sdílet přístup ke zdrojům cloudových dat prostřednictvím seznamu řízení přístupu. Přihlašovací údaje jsou chráněné a nelze je načíst z SCC, ale uživatelé Power BI s alespoň Use permissions mohou své sémantické modely a paginated reporty připojit ke cloudovým zdrojům dat prostřednictvím těchto SCC.

Můžeme také vytvořit více připojení ke stejnému zdroji dat, což je zvláště užitečné, pokud chceme použít různá nastavení připojení, jako jsou různá pověření, nastavení soukromí nebo nastavení jednotného přihlášení, pro různé sémantické modely, paginated reporty a další artefakty.

Škálování sémantických modelů (GA)

Týká se rozsáhlých produkčních řešení – Power BI automaticky škáluje read-only repliky, aby se zajistilo, že se výkon nezpomalí, když systém používá mnoho uživatelů současně.

A samozřejmě, automatické škálování funguje i pro sémantické modely v Direct Lake. Kromě toho mohou sémantické modely v import režimu benefitovat z izolovaného refreshe, což zajistí, že business uživatelé nebudou ovlivněni náročnými refreshi dat ze zdroje, a nadále budou moci využívat bleskově rychlé dotazy pro interaktivní analýzu.

Tady je souhrn výhod, které může škálování sémantického modelu poskytnout našim reportům a jiným artefaktům:

 • Zvýšená propustnost dotazů – Power BI může automaticky škálovat read-only repliky v případě, že se objem dotazů navýší nebo fluktuuje.
 • Refresh isolation – refresh a write operace na read-write repliky se nedotknou výkonu dotazů na read-only replikách.
 • Větší flexibilita pro pokročilé scénáře refreshe dat – jako side benefit izolovaného refreshe můžeme nyní vykonávat pokročilé refresh operace na read-write replice bez toho, aniž bysme omezili read-only repliky. Stačí vypnout automatickou synchronizaci, refresh, refresh, refresh až je read-write plně aktualizovaný a pak už jenom syncnem zpět s read-only replikou manuálně.

Škálování sémantického modelu je posledním klíčovým faktorem utvořit z Fabricu a Power BI superset Azure Analysis Services (AAS), přičemž je výrazně kvalitnější ve Fabricu v porovnání se svým ekvivalentem v AAS. Oproti AAS je totiž založený na živé poptávce uživatelů, automaticky se přizpůsobuje na základě chování uživatelů. AAS vyžaduje detailní analýzu k determinaci časů využití, vytvoření automatizovaných skriptů, neustálý monitoring, aby se zajistil optimální set up. Navíc náklad v AAS se lineárně zvyšuje per replika, Fabric je usage based.

Více o nastavení scale outu.

Zobrazení vizuálů v tabulkách (preview)

V návaznosti na vylepšení přístupu (accesability improvements) k tabulkám a maticím byl představen nový view mode Show visuals as tables, který umí zobrazit vizuály v reportu jako tabulku na jeden klik. Někteří uživatelé preferují konzumaci dat v textovém nebo tabulárním formátu v závislosti na jejich stylu učení a použití asistenčních technologií.

Tento nový režim je podobný tomu, jak současný Show as a table zobrazuje podkladová data pro individuální vizuály. Show visuals as tables zobrazí podkladová data pro vizuály na všech stránkách v současném reportu – interaktivní a s možností cross filter.

Aktivovat lze skrze view drop down menu a zvolení Show visuals as tables.  

pbi-updates-november-23-service-show visuals as tables

Vrácení do původního stavu:

pbi-updates-november-23-service-show visuals as tables-revert

Consuming reports in Power BI with accessibility tools.

Pokročilé filtrování pro paginated reporty

Při tvoření paginated reportů v PBI Service můžeme nyní použít pokročilé filtrování – umožňuje definici podmínek jako contains nebo does not contain, is not equal nebo is equal, nebo specifickou hodnotu. Více zde.

Other | Power BI | listopad 2023

Vylepšená přístupnost paginated reportů tvořených v Report Builderu

Do modelu .rdl byla přidána vlastnost StructureTypeOverwrite. Můžeme ji použít k vylepšení přístupnosti paginated reportů v Microsoft Report Builderu a Power BI Report Builder. Reporty pak můžeme publikovat do PBI Service.

Více o vylepšování přístupnosti zde.

Skill up on Fabric with the Microsoft Learn Cloud Skills Challenge

Jede do 15. ledna.

Microsoft Learn Cloud Skills Challenge.

The challenge will help you prepare for the Microsoft Certified: Fabric Analytics Engineer Associate certification and new Microsoft Applied Skills credentials.

Dynamická vazba (dynamic binding) datové sady pro paginated reporty

Pomocí dynamické vazby můžeme udržovat jedinou šablonu RDL reportu, kterou lze propojit s více datovými sadami napříč pracovními prostory, namísto kopírování a údržby stovek duplikátů reportů.

Nemusíme vytvářet kopie stejného reportu s odlišnou datovou sadou. Datové sady můžeme dynamicky s paginated reportem svázat, jak je uvedeno v dokumentaci „Bind datasets dynamically to a paginated report“. To platí i o vizuálech paginated reportu a je to popsáno v dokumentaci “Bind datasets dynamically to a paginated report visual”.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.